SLOVENIJA
Vse storitve na enem mestu.
  GOOFFER SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

  Splošni pogoji poslovanja


  Splošne določbe

  1. člen
  Lastnik spletne strani gooffer.si je podjetje Damjan Gobec s.p. - Steplast, Sotelska cesta 48, 3250 Rogaska Slatina, Slovenija, v nadaljevanju SKRBNIK.

  2. člen
  Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani gooffer.si objavlja vsebine ali odda povpraševanje za storitev, ki jo potrebuje, v nadaljevanju UPORABNIK.

  3. člen
  Izvajalec storitev je vsaka pravna oseba (podjetje), ki na spletni strani gooffer.si objavlja vsebine ali odda ponudbo na uporabnikovo povpraševanje, v nadaljevanju IZVAJALEC.

  4. člen
  Vsebina splošnih pogojev poslovanja se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletni strani gooffer.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med SKRBNIKOM ter IZVAJALECI in UPORABNIKI spletne strani gooffer.si.

  5. člen
  Splošni pogoji so zavezujoči za vse IZVAJALCE, za vse UPORABNIKE in za SKRBNIKA.
  IZVAJALEC z uporabo storitev na spletni strani gooffer.si potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.
  UPORABNIK z uporabo storitev na spletni strani gooffer.si potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

  Uporaba gooffer.si za UPORABNIKE

  6. člen
  UPORABNIK lahko odda povpraševanje za storitev, ki jo potrebuje. Oddaja povpraševanja je za UPORABNIKA brezplačna.

  7. člen
  SKRBNIK ne jamči UPORABNIKU, da bo za svoje povpraševanje prejel ponudbe IZVAJALCEV.

  8. člen
  Če UPORABNIK v spletni formi za povpraševanje ne odda popolnih, resničnih in pravilnih podatkov, lahko SKRBNIK povpraševanje zavrže in ga ne obravnava.

  9. člen
  Če SKRBNIK ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje poslovanja ali glede na izkušnje sklepa, da za povpraševanje ne bo zanimanja s strani IZVAJALCEV, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.

  10. člen
  Če SKRBNIK sumi, da je uporabnik navajal neresnične podatke ali kako drugače zlorabljal povpraševanja, lahko brez opozorila ali utemeljitve UPORABNIKU prepreči uporabo spletne strani gooffer.si.

  Varovanje osebnih podatkov

  11. člen
  SKRBNIK se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  12. člen
  Osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen za namene, zaradi katerih jih je z UPORABNIKOVIM privoljenjem zbral pri oddaji povpraševanja.

  13. člen
  Vsi posredovani osebni podatki UPORABNIKA so namenjeni izključno uporabi na spletnem mestu gooffer.si ter administraciji storitev.

  14. člen
  SKRBNIK in IZVAJALEC se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o UPORABNIKU, do katerih bosta prišla pri poslovnem sodelovanju z UPORABNIKOM preko spletne strani gooffer.si.

  15. člen
  SKRBNIK in IZVAJALEC osebnih podatkov UPORABNIKA ne smeta uporabljati za namene izven te pogodbe prav tako jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

  Uporaba gooffer.si za IZVAJALCE

  16. člen
  IZVAJALEC se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

  17. člen
  IZVAJALEC je dolžan seznaniti svoje zaposlene, pooblašcene za obdelavo osebnih podatkov, o pogojih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov UPORABNIKA.

  18. člen
  IZVAJALEC osebnih podatkov UPORABNIKA ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev med njim in UPORABNIKOM.

  Zlonamerno ravnanje

  19. člen
  Kakršnakoli uporaba spletnega mesta gooffer.si, ki bi lahko škodovala ali onemogočila delovanje spletne strane ni dovoljena. V primeru kršitev tega člena, si SKRBNIK pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

  Omejitev odgovornosti

  20. člen
  IZVAJALEC je seznanjen z dejstvom, da je dostava e-poštnih sporočil naslovnikom odvisna tudi od okoliščin, na katere SKRBNIK nima vpliva, med drugim, toda ne izključno: delovanje poštnih strežnikov, delovanje filtrov za vsiljeno e-pošto, nastavitve e-poštnih odjemalcev naslovnikov ipd.

  21. člen
  Izključena je odgovornost SKRBNIKA za kakršnokoli škodo, ki bi nastala IZVAJALECU ali UPORABNIKU ali tretjim osebam zaradi navedenih okoliščin, na katere SKRBNIK nima vpliva.

  22. člen
  Izključena je odgovornost SKRBNIKA za kakršnokoli škodo, ki bi nastala IZVAJALECU ali UPORABNIKU ali tretjim osebam zato, ker je prišlo do zlorabe podatkov (uporabniškega imena in gesla) za dostop do storitve.

  23. člen
  SKRBNIK ne odgovarja za vsebino, kakovost, pogoje in ustreznost izvajanja storitev IZVAJALCEV z veljavnimi predpisi, omogoča le povezavo do storitev oziroma blaga IZVAJALCEV.

  24. člen
  UPORABNIK in IZVAJALEC sklenete medsebojno razmerje izven spletnega mesta gooffer.si, zato SKRBNIK s tem ni povezan ali v ta odnos ne posega. SKRBNIK ni dolžan reševati reklamacij ali drugih sporov.

  25. člen
  SKRBNIK prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu gooffer.si.

  Končne določbe

  26. člen
  SKRBNIK in IZVAJALEC se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu SKRBNIKA.

  27. člen
  SKRBNIK je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na spletni strani gooffer.si.